close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI W SPRE

 • 16 września 2011

  1. Zasady odbywania praktyk studenckich w placówkach zagranicznych są uregulowane w:

   

  • Zarządzeniu Nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych >>
  • Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 13 dotyczącym Regulaminu praktyk i wolontariatu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych.

  2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej[1];
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

  3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

  •  posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

  •  być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej,

  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat,

  • w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia.

  4. Na co najmniej 45 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia praktyki należy przesłać do kierownika placówki:

   

  • zgłoszenie na odpowiednim formularzu aplikacyjnym (według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do Zarządzenia nr 13);
  • zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu aplikacyjnym;
  • oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem praktyk (według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 13);
  • oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13

  /powyższe dokumenty mogą być przesłane również drogą elektroniczną, w takiej sytuacji oryginały należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/

   

  W oparciu o powyższe dokumenty oraz po uzyskaniu opinii właściwych komórek MSZ, kierownik placówki zagranicznej podejmuje decyzję w sprawie kwalifikacji kandydata do odbycia praktyki.

   

  Kandydat zakwalifikowany do odbycia praktyki informowany jest o jej terminie (telefonicznie lub drogą elektroniczną) co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki.

   

  5. Kandydat zakwalifikowany do odbycia praktyki zobowiązany jest do:

   

  • dostarczenia w formie elektronicznej zdjęcia formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
  • przedstawienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki, oryginalnego dowodu posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

  6. Pozostałe obowiązki kandydata zakwalifikowanego do odbycia praktyki - patrz § 2 Regulaminu praktyk i wolontariatu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych.

   

  7. Maksymalny czas trwania praktyki wynosi 3 miesiące i jest uzależniony od wniosku kandydata i potrzeb placówki zagranicznej. Kandydat, który ze względu na brak miejsc nie został zakwalifikowany na praktykę, może ponownie ubiegać się o przyjęcie na praktykę w innym terminie.

   

  8. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i placówki zagraniczne nie pokrywają kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca odbywania praktyki, kosztów ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów utrzymania oraz zakwaterowania w trakcie trwania praktyki. Kandydaci sami pokrywają wszelkie koszty ponoszone w trakcie odbywania praktyk.

   

  9. Praktykant podlega kierownikowi placówki.

   

  10. Praktykant nie ma dostępu do informacji niejawnych oraz informacji prawnie chronionych.

   

  11. Placówka zagraniczna potwierdza odbycie praktyk poprzez wystawienie zaświadczenia o ukończeniu praktyki według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 13. Podstawą do wystawienia zaświadczenia jest arkusz oceny praktykanta.

   

  12. Dalsze informacje na temat zasad odbywania praktyk w placówkach zagranicznych, a także teksty właściwych aktów prawnych i formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

   

   13. W razie wątpliwości lub dalszych pytań można się kontaktować z pracownikami Stałego Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy:

  tel. +33 3 88 37 23 02, +33 3 88 37 23 00, strasburg.re.sekretariat@msz.gov.pl

   

  14. W celu ułatwienia kontaktów prosimy o podanie danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu komórkowego i adresu e-mailowego.


  [1] Przyjęcie na praktykę studencką w Ministerstwie lub w placówce zagranicznej osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa. 

   

  Tagi: praktyki

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: